Kallelse ordinarie föreningsstämma 17/10

KALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA 

Styrelsen för Boda Vägar Samfällighetsförening, Boda GA:9, kallar härmed till ordinarie föreningsstämma, lördagen den 17 oktober 2020 kl.13.30 i Bystugan.
Styrelsen kallar alltså till föreningsstämma trots pågående pandemi, men vi behöver reducera antalet deltagare. Styrelsen har därför beslutat att öka antalet medlemmar som en medlem kan vara ombud för: från en till fem. (Se not nedan.) Bilagt finns fullmakt att skriva ut.
Det har nu gått ett år sedan vi startade Boda Vägar Samfällighetsförening, Boda GA:9. Vi har fortsatt att sköta våra vägar på sedvanligt sätt. Med några undantag (t ex Sundbergs backe) håller de godtagbar standard. Vi hade tur med vintern som blev mild och vi kunde därigenom spara pengar. (Vi har sek 100.000 i kassan). Det innebär att styrelsen för nästa verksamhetsår föreslår en medlemsavgift som är hälften så stor som föregående år. Detaljer framgår av bilagda förvaltningsberättelse och årsbokslut.
Under året har vi utbetalat intrångsersättning på sek 122.500 till 16 fastigheter. Detta har, som ni vet, finansierats genom en utdebitering på sek 1.992 per hel andel. Efter en del extra arbete av vår kassör kunde styrelsen notera att alla betalt sin andel.
Vid lantmäteriförrättningen beslöts att tre nya vägar skulle tillkomma och bekostas av de berörda fastigheterna. En väg är färdigställd och arbete pågår på de två övriga. Boda 2020-09-22 Styrelsen
 
Not. Enligt våra stadgar kan en medlem vara ombud för endast en medlem.
 Med stöd av den tidsbegränsade lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor kan styrelsen besluta att öka antalet medlemmar som en medlem kan företräda. Vi har valt att öka från en till fem.
Resterande bilagor rörande budget, årsredovisning, förvaltningsberättelse, debiteringslängder kommer i separat mejl.
 Väl mött, Styrelsen, gm Anna Hertting