Årsmöte hembygdsföreningen 21/2

Årsmöte Hembygdsföreningen Boda By

söndagen den 21 februari 2020 kl. 15.00 digitalt möte på Zoom

OBS Anmälan till årsmötet nödvändigt för att få en länk på Zoom.

Årsmöteshandlingar klicka här

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av årsmötesfunktionärer:
  1. mötesordförande
  2. mötessekreterare
  3. två protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Årsredovisning
 6. Föredragning och godkännande av:
  1. Verksamhetsberättelse
  2. Bokslut; resultat och balansräkning
  3. Revisorns berättelse
  4. Fastställande av resultat och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen omfattat
 8. Val av:
  1. ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
  2. ordförande för nästkommande verksamhetsår
  3. en revisor för innevarande räkenskapsår
  4. en ersättare för revisor för innevarande räkenskapsår
   1. valberedning om högst tre ledamöter, varav en sammankallande
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa samt förslag från styrelsen
 10. Fastställande av årsavgift
 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande och framförliggande räkenskapsår
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutas